Trang Chủ DỰ ÁN Xây dựng phương án giao rừng, điều tra tài nguyên rừng và lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng

Xây dựng phương án giao rừng, điều tra tài nguyên rừng và lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng

TÊN GÓI THẦU

:

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GIAO RỪNG, ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG

DỰ ÁN

:

PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP (WB3)

CHỦ ĐẦU TƯ

:

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP

 

Mục tiêu của dịch vụ tư vấn: Mục tiêu của chính sách là giao đất giao rừng cho người dân để quản lý sử dụng, kinh doanh lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, người dân sẽ là chủ thực sự trên khoảnh rừng được giao. Do đó trong xây dựng, thực thi và giám sát, đánh giá công tác giao đất giao rừng người dân phải là trung tâm, phải xuất phát từ nhu cầu, năng lực, nguyện vọng của người dân. Đồng thời giao đất lâm nghiệp sẽ từng bước góp phần nâng cao năng lực của các cộng đồng sống trong và gần rừng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, thu hút được sự tham gia có hiệu quả người dân để tiến hành xã hội hoá lâm nghiệp.

Quyền sử dụng rừng lâu dài là điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo những người dân trong cộng đồng quản lí sử dụng rừng và hưởng lợi từ rừng hợp pháp, từ đó tạo động lực cho đầu tư vào công tác bảo vệ và phát triển rừng một cách dài hạn.

Phạm vi của dịch vụ tư vấn: Xây dựng phương án giao rừng, điều tra tài nguyên rừng và lập ké hoạch quản lý rừng cộng đồng cho 08 thôn thuộc 04 xã và 04 huyện gồm huyện Hoài Ân, An Lão và Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định; huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi với khối lượng thực hiện khoảng 2.922 ha.

Nội dụng và khối lượng công việc được thực hiện tại các địa điểm xây dựng mô hình như sau:

 

 1.  

Địa điểm xây dựng mô hình

 •  

Nội dụng và khối lượng công việc cần thực hiện

Tiến hành giao rừng

Xây dựng phương án giao rừng

Điều tra tài nguyên rừng

Lập kế hoạch quản lý rừng

 1.  

Thôn T6,O6,O10,­O11 xã Đăk Mang, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Thôn 3 xã An Nghĩa, huyện An Lão, Bình Định

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Thông Đông Vào, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Thôn Nước Đang, xã Ba Bích huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Tổng diện tích

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

II.               PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

Phương pháp luận thực hiện dịch vụ tư vấn đã được Tư vấn trình bày chi tiết trong TECH 3- Đề xuất Kỹ thuật trình nộp và được Ban quản lý dự án – dự án WB3 phê duyệt. Chúng tôi đã tiến hành thực hiện dịch vụ tư vấn theo đúng phương pháp đã trình nộp .

 1. Bố trí  nhân sự

 

Vũ Tiến Hinh: Chủ nhiệm

Nhóm 1- Bình Định

Nhóm 2 – Quảng Ngãi

Nguyễn Minh Thanh: Trưởng nhóm – Chuyên gia điều tra quy hoạch

Lê Văn Hạnh: Trưởng nhóm – Chuyên gia Lâm nghiệp xã hội

Phạm Thế Anh:  Chuyên gia điều tra quy hoạch

Nguyễn Đình Hải: Chuyên gia điều tra quy hoạch

Vũ Tiến Hưng: Chuyên gia điều tra quy hoạch

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Văn Mậu: Chuyên gia điều tra quy hoạch

Hoàng Đình Việt: Chuyên gia GIS

Huỳnh Nhân Trí: Chuyên gia điều tra quy hoạch

Bùi Thanh Hằng: Chuyên gia lâm nghiệp xã hội

Nguyễn Thế Dũng: Chuyên gia điều tra quy hoạch

 

Lê Thị Thanh Khánh: Chuyên gia GIS

 

Nguyễn Văn Quang: Chuyên gia GIS

 

 1. Kế hoạch triển khai dịch vụ tư vấn
  1. Họp lần 1: Họp triển khai kế hoạch thực hiện tài 2 tỉnh
 1.  

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

 1.  
 1.  

Ban QLDA tỉnh Bình Định

Đại diện Ban QLDA tỉnh,Chuyên gia tư vấn độc lập rừng cộng đồng dự án WB, đại diện đơn vị tư vấn

 1.  
 1.  

Ban QLDA tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện Ban QLDA tỉnh,Chuyên gia tư vấn độc lập rừng cộng đồng dự án WB, đại diện đơn vị tư vấn

 • Nội dung và kết quả
 • Họp thông qua kế hoạch thực hiện, nội dung công việc, mục đích của việc tiến hành thực hiện dịch vụ tư vấn
 • Thu thập 1 số tài liệu thứ cấp cần thiết như: Bản đồ vùng dự án, báo cáo thường niên quá trình thực hiện dự án tại các huyện tiến hành xây dựng mô hình
 • Yêu cầu sự hỗ trợ  và hợp tác từ Ban QLDA tỉnh, huyện nhằm việc tổ chức các cuộc hội nghị tại huyện, các cuộc họp tại xã, thôn và quá trình tiến hành điều tra hiện trường: Chuẩn bị hội trường, giấy mời họp và thông báo lịch họp cho các thành phần tham gia, cử cán bộ hỗ trợ quá trình thực hiện gói thầu.

2.2.2. Họp lần 2: Họp thông qua kế hoạch xây dựng mô hình và thành lập các Tổ công tác, hội đồng giao rừng

 1. Họp huyện
 • Kế hoạch thực hiện

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Thành phần tham gia

1

Họp huyện Vĩnh Thạnh – Bình Định

Sáng 18/11

UBND  Huyện Vĩnh Thạnh

Đoàn tư vấn và các bên liên quan tại huyện, tỉnh

2

Họp huyện An Lão

Sáng 19/11

UBND huyện An Lão

Đoàn tư vấn và các bên liên quan tại huyện, tỉnh

3

Họp huyện Hoài Ân

Chiều 19/11

UBND huyện Hoài Ân

Đoàn tư vấn và các bên liên quan tại huyện, tỉnh

4

Họp huyện Ba Tơ

Sáng 21/11

UBND huyện Ba Tơ

Đoàn tư vấn và các bên liên quan tại huyện, tỉnh

 • Nội dung thực hiện
 • Giới thiệu mục tiêu, mục đích việc xây rựng mô hình quản lý rừng cộng đồng
 • Giới thiệu mục tiêu và nhóm hường lợi
 • Quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia mô hình rừng cộng đồng
 • Các hoạt động chính và giải pháp thực hiện mô hình thí điểm quản lý rừng cộng đồng (giới thiệu các gói thầu tiến hành thực hiện xây dựng mô hình thí điểm)
 • Kết quả cần đạt của các gói thầu và cách thức tổ chức thực hiện
 • Kết quả cuộc họp
 • Thành lập được hội đồng giao rừng tại Huyện
 • Thống nhất kế hoạch làm việc xuống xã
 • Cử cán bộ hỗ trợ đoàn tư vấn ngoài hiện trường và cung cấp các tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện
 • Thành lập quyết định thành lập hội đồng giao rừng tại huyện
 1. Họp xã
 • Kế hoạch thực hiện
 1.  

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Thành phần tham gia

 1.  

Họp xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Thạnh

Đăk  Mang – Hoài Ân

Sáng 19/11

UBND xã Đăk  Mang

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã, huyện

 1.  

Họp xã An Nghĩa – An Lão

Sáng 20/11

UBND xã An Nghĩa

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã, huyện

 1.  

Họp xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Sáng 20/11

UBND xã Vĩnh Hiệp

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã, huyện

 1.  

Họp xã Ba Bích – Ba Tơ

Sáng 22/11

UBND xã Ba Bích

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã, huyện

 • Nội dung thực hiện
 • Giới thiệu thành phần tham gia cuộc họp
 • Đại diện xã nêu mục tiêu, mục đích cuộc họp
 • Đại diện đơn vị tư vấn giới thiệu về mô hình thí điểm quản lý rừng cộng đồng: giới thiệu quyền lợi, nghĩa vụ người dân khi tham gia mô hình, nhóm hưởng lợi và các giải pháp tiến hành cũng như kết quả cần đạt được khi xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng tại xã
 • Đại diện tư vấn giới thiệu chi tiết hơn về gói thầu: Xây dựng phương án giao rừng, điều tra tài nguyên rừng và lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng”
 • Thảo luận thành lập tổ công tác giao rừng tại xã.
 • Kết quả  cuộc họp
 • Thu thập các tài liệu liên quan: điều kiện dân sinh, kinh tế xã hội tại địa phương trong các năm gần đây nhất; Bản đồ hiện trạng rừng mới nhất đang được sử dụng tại xã
 • Cử cán bộ hỗ trợ đoàn tư vấn trong quá trình thực hiện ngoài hiện trường
 • Thống nhất lịch họp thôn tại các thôn tham gia mô hình
 • Thành lập quyết định: Thành lập tổ công tác giao rừng tại xã
 1. Họp thôn
 • Kế hoạch thực hiện

 

 1.  

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Thành phần tham gia

 1.  

Họp thôn T6  - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Sáng 21/11

Hội trường thôn T6

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn O6 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Chiều 21/11

Hội trường thôn O6

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn O10 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Sáng 22/11

Hội trường thôn O10

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn O11 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

 1.  

Hội trường thôn O11

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn 3 – An Nghĩa – An Lão

Sáng 21/11

Hội trường thôn 3

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn Hà Ri -  Vĩnh Hiệp – Vĩnh Thạnh

Sáng 20/11

Hội trường thôn Hà Ri

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn Đông – Ba Bích – Ba Tơ

Sáng 22/11

Hội trường thôn Đông

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn Nước Đang – Ba Bích – Ba Tơ

Chiều 22/11

Hội trường thôn Nước Đang

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 • Nội dung thực hiện
 • Đại diện thôn giới thiệu thành phần, mục tiêu cuộc họp
 • Đại diện đơn vị tư vấn giới thiệu: mục tiêu, mục đích, nội dung công việc, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân tham gia mô hìnhquản lý rừng cộng đồng.
 • Giới thiệu các nội dung công việc và giải pháp thực hiện mô hình
 • Thảo luận về các quyền lợi, nghĩa vụ thực hiện mô hình thí điểm rừng cộng đồng cùng người dân thôn bản
 • Thành lập nhóm nông dân nòng cốt tham gia quá trình thực hiện ngoài hiện trường cùng đơn vị tư vấn
 • Kết quả cuộc họp
 • Thống nhất kế hoạch triển khai ngoài hiện trường: xác định ranh giới và điều tra tài nguyên rừng
 • Thành lập nhóm nông dân nòng cốt tham gia quá trình thực hiện cùng đơn vị tư vấn
  1. Họp triển khai lần 3: Họp triển khai kế hoạch điều tra tài nguyên rưng
 1.  

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Thành phần tham gia

 1.  

Họp thôn T6  - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Sáng 23/11

Hội trường thôn T6

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn O6 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Chiều 23/11

Hội trường thôn O6

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn O10 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Sáng 24/11

Hội trường thôn O10

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn O11 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

 1.  

Hội trường thôn O11

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn 3 – An Nghĩa – An Lão

Sáng 12/12

Hội trường thôn 3

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn Hà Ri -  Vĩnh Hiệp – Vĩnh Thạnh

Sáng 24/12

Hội trường thôn Hà Ri

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn Đông – Ba Bích – Ba Tơ

Sáng 9/1

Hội trường thôn Đông

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 1.  

Họp thôn Nước Đang – Ba Bích – Ba Tơ

Chiều 9/1

Hội trường thôn Nước Đang

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,thôn

 • Nội dung thực hiện
 • Họp triển khai kế hoạch điều tra hiện trường
 • Xác định ranh giới khu vực giao rừng cộng đồng trên bản đồ giấy
 • Cử người dân tham gia cùng nhóm điều tra
 • Kết quả cuộc họp

Ranh giới khu vực điều tra được xác định trên bản đồ

Chia nhóm điều tra chuẩn bị điều tra hiện trường

 

 1. Điều tra tài nguyên rừng

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Thành phần tham gia

1

Điều tra tài nguyên rừng tại xã Đăk  Mang – Hoài Ân

23/11 – 12/12

Rừng cộng đồng tại 4 thôn 06,T6, O10,O11

Đoàn điều tra và cán bộ địa phương

2

Điều tra tài nguyên rừng tại xã An Nghĩa – An Lão

14/12 – 24/12

Rừng cộng đồng tại thôn 3

Đoàn điều tra và cán bộ địa phương

3

Điều tra tài nguyên rừng tại xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Thạnh

26/12 – 10/01/2015

Rừng cộng đồng tại thôn Hà Ri

Đoàn điều tra và cán bộ địa phương

4

Điều tra tài nguyên rừng tại xã Ba Bích – Ba Tơ

12/01 – 24/01

Rừng cộng đồng thôn Nước Đan và Đông Vào

Đoàn điều tra và cán bộ địa phương

 • Nội dung thực hiện

Đơn vị tư vấn tiến  hành điều tra tài nguyên rừng theo các nội dung sau:

+  Đo đạc, xác định ranh giới thuở đất lâm nghiệp.

+ Đo đạc, xác định ranh giới đất có rừng.

+ Lập ô tiêu chuẩn xác minh rừng và điều tra tài nguyên rừng tại các ô tiêu chuẩn lập:  ô tiêu chuẩn có S= 500 m2. Tiến hành điều tra các chỉ tiêu như: Hvn; D1.3; Dt, chất lượng cây (A,B,C). Xác định tên cây

 • Kết quả điều tra
 • Thu thập các số liệu điều tra cần thiết nhằm tính được trữ lượng khu rừng và lập được bản đồ trạng thái khu rừng điều tra
 • Các bảng biểu điều tra có xác nhận của UBND xã khu vực tiến hành điiều tra

 

 

 1. Họp triển khai lần 4: Họp thông qua kết quả điều tra tài nguyên rừng

 

 

 1.  

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Thành phần tham gia

 1.  

Họp thôn T6  - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Sáng 13/12

Hội trường thôn T6

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn O6 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Chiều 13/12

Hội trường thôn O6

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã, đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn O10 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Sáng 14/12

Hội trường thôn O10

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn O11 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

 1.  

Hội trường thôn O11

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn 3 – An Nghĩa – An Lão

Sáng 25/12

Hội trường thôn 3

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn Hà Ri -  Vĩnh Hiệp – Vĩnh Thạnh

Sáng 11/1

Hội trường thôn Hà Ri

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn Đông – Ba Bích – Ba Tơ

Sáng 25/1

Hội trường thôn Đông

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn Nước Đang – Ba Bích – Ba Tơ

Chiều 25/1

Hội trường thôn Nước Đang

1 Chuyên gia+ 2 cán bộ điều tra; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 

 • Nội dung cuộc họp
 • Họp thông qua kết quả điều tra tài nguyên rừng
 • Kết quả cuộc họp
 • Các phiếu điều tra tài nguyên rừng, báo cáo tài  nguyên rừng, biên bản kết quả điều tra được xác nhận của UBND xã.

 

 1. Họp lần 5: Họp thông qua phương án giao rừng
 1. Họp xã
 1.  

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Thành phần tham gia

 1.  

Họp xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Thạnh

Sáng 26/1

Hội trường UBND xã

Chuyên gia, đại diện BQLDA TW, đại diện Kiểm lâm, các bên liên quan tại xã và trưởng thôn

 1.  

Họp thôxã An Nghĩa- An Lão

Sáng 28/1

Hội trường UBND xã

Chuyên gia, đại diện BQLDA TW, đại diện Kiểm lâm, các bên liên quan tại xã và trưởng thôn

 1.  

Họp xã Đak Mang – Hoài Ân

Sáng 4/2

Hội trường UBND xã

Chuyên gia, đại diện BQLDA TW, đại diện Kiểm lâm, các bên liên quan tại xã và trưởng thôn

 1.  

Họp xã Ba Bích- Ba Tơ

 1.  

Hội trường UBND xã

Chuyên gia, đại diện BQLDA TW, đại diện Kiểm lâm, các bên liên quan tại xã và trưởng thôn

 

 

b) Họp thôn

 1.  

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Thành phần tham gia

 1.  

Họp thôn T6  - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Chiều 04/2

Hội trường thôn T6

1 Chuyên gia,  Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn O6 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Sáng 05/ 2

Hội trường thôn O6

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã, đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn O10 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Chiều 05/2

Hội trường thôn O10

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn O11 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Sáng 06/2

Hội trường thôn O11

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn 3 – An Nghĩa – An Lão

Chiều 28/01

Hội trường thôn 3

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn Hà Ri -  Vĩnh Hiệp – Vĩnh Thạnh

Chiều 26/1

Hội trường thôn Hà Ri

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn Đông – Ba Bích – Ba Tơ

Chiều 08/2

Hội trường thôn Đông

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn Nước Đang – Ba Bích – Ba Tơ

Sáng 09/2

Hội trường thôn Nước Đang

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 • Nội dung họp
 • Thông qua phương án giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn
 • Bổ sung, góp ý và hoàn thiện bản phương án, Tờ trình xin phê duyệt phương án của cộng đồng dân cư thôn, xã, Đơn xin giao rừng
 • Kết quả cuộc họp
 • Bản phương án được thống nhất giữa các bên
 • Các tờ trình, đơn xin giao rừng được hoàn thiện

 

 1. Họp lần 6: Họp lấy nhu cầu LSNG và thông qua bản dự thảo Kế hoạch 5 năm
 1.  

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Thành phần tham gia

 1.  

Họp thôn T6  - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Chiều 06/2

Hội trường thôn T6

1 Chuyên gia,  Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn O6 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Sáng 07/ 2

Hội trường thôn O6

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã, đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn O10 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Chiều 07/2

Hội trường thôn O10

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn O11 - xã Đăk  Mang – Hoài Ân

Sáng 08/2

Hội trường thôn O11

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn 3 – An Nghĩa – An Lão

Sáng 29/01

Hội trường thôn 3

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn Hà Ri -  Vĩnh Hiệp – Vĩnh Thạnh

Sáng 27/1

Hội trường thôn Hà Ri

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn Đông – Ba Bích – Ba Tơ

Sáng 09/2

Hội trường thôn Đông

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 1.  

Họp thôn Nước Đang – Ba Bích – Ba Tơ

Chiều 09/2

Hội trường thôn Nước Đang

1 Chuyên gia; Các bên liên quan tại xã,đại diện hộ gia đình thôn

 

 

 1. Họp lần 7: Thẩm định kết quả điều tra rừng

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần tham gia

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ngày 3/3/2015

Từ 8h30 đến 11h30

 

 

 

Thống nhất về chương trình, kế hoạch thẩm định  và kiểm tra nội nghiệp kết quả điều tra rừng tại thôn Đồng Vào và thôn Nước Đang xã Ba Bích – Ba Tơ

 

- Văn phòng UBND huyện Ba tơ

 

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW, BQLDA Tỉnh và huyện; Đại diện UBND huyện, chủ rừng, đại diện UBND xã và Đơn vị tư vấn

 Từ 1h30 đến 17h30

Thẩm định kết quả điều tra rừng tại hiện trường

Hiện trường điều tra rừng thôn Đồng Vào xã Ba Bích

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW, BQLDA Tỉnh và huyện; Đại diện UBND huyện, chủ rừng, đại diện UBND xã và Đơn vị tư vấn

 

 

 

 

 

2

 

Ngày 4/3/2015

Từ 8h30 đến 11h30

 

 

Thẩm định kết quả điều tra rừng tại hiện trường

Hiện trường điều tra rừng thôn Nước Đang xã Ba Bích

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW, BQLDA Tỉnh và huyện; Đại diện UBND huyện, chủ rừng, đại diện UBND xã và Đơn vị tư vấn

Từ 1h30 đến 17h30

Thống nhất kết quả và làm biên bản thẩm định

 

- Văn phòng UBND xã Ba Bích huyện Ba tơ

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW, BQLDA Tỉnh và huyện; Đại diện UBND huyện, chủ rừng, đại diện UBND xã và Đơn vị tư vấn.

 

 

 

3

Ngày 05/3/2015

Từ 8h30 đến 11h30

Doàn di chuyển từ Quảng Ngãi về huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

huyện Vĩnh Thạnh

Đại diện BQLDATW, Đơn vị tư vấn

Từ 1h30 đến 17h30

Thống nhất về chương trình,kế hoạch thẩm định  và kiểm tra nội nghiệp kết quả điều tra rừng tại thôn Hà Ri xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Thạnh

 

- Văn phòng UBND huyện Vĩnh Thạnh

 

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW, BQLDA Tỉnh, Đại diện UBND huyện, chủ rừng, đại diện UBND xã và

Đơn vị tư vấn

 

 

 

 

4

Ngày 06/3/2015

Từ 8h30 đến 11h30

Thẩm định kết quả điều tra rừng tại hiện trường

Hiện trường điều tra rừng thôn Hà Ri xã Vĩnh Hiệp

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW, BQLDA Tỉnh, Đại diện UBND huyện, chủ rừng, đại diện UBND xã và

Đơn vị tư vấn

Từ 1h30 đến 17h30

Thống nhất kết quả và làm biên bản thẩm định

Văn phòng UBND xã Vĩnh Hiệp huyện Vĩnh Thạnh

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW, BQLDA Tỉnh, Đại diện UBND huyện, chủ rừng, đại diện UBND xã và

Đơn vị tư vấn

 

 

 

5

Ngày 07/3/2015

Từ 8h30 đến 11h30

Đoàn di chuyển từ huyện Vĩnh Thạnh  về huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định

huyện Hoài Ân

Đại diện BQLDATW, Đơn vị tư vấn

Từ 1h30 đến 17h30

Thống nhất về chương trình,kế hoạch thẩm định  và kiểm tra nội nghiệp kết quả điều tra rừng tại thôn T6, O6,O10 và O11 xã Đak Mang huyện Hoài Ân

 

Văn phòng UBND huyện Hoài Ân

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW, BQLDA Tỉnh, huyện; Đại diện UBND huyện, chủ rừng, đại diện UBND xã và Đơn vị tư vấn

 

 

 

 

 

 

6

Ngày 08/3/2015

Từ 8h30 đến 11h30

Thẩm định kết quả điều tra rừng tại hiện trường

Hiện trường điều tra rừng thôn T6, O6,O10 và O11 xã Đak Mang

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW, BQLDA Tỉnh, huyện; Đại diện UBND huyện, chủ rừng, đại diện UBND xã và Đơn vị tư vấn

Từ 1h30 đến 17h30

Tiếp tục thẩm định kết quả điều tra rừng tại hiện trường

Hiện trường điều tra rừng thôn T6, O6,O10 và O11 xã Đak Mang

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW,

 BQLDA Tỉnh,huyện;

Đại diện UBND huyện, chủ rừng,

 đại diện UBND xã và Đơn vị tư vấn

 

 

 

 

7

Ngày 09/3/2015

Từ 8h30 đến 11h30

Thống nhất kết quả và làm biên bản thẩm định

Văn phòng UBND xã Đak Mang huyện Hoài Ân

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW,

BQLDA Tỉnh, huyện;

Đại diện UBND huyện,

chủ rừng, đại diện UBND xã

và Đơn vị tư vấn

Từ 1h30 đến 17h30

Doàn di chuyển từ huyện  Hoài Ân  về huyện An Lão tỉnh Bình Định

huyện An Lão

Đại diện BQLDATW,

Đơn vị tư vấn

 

 

 

 

8

Ngày 10/3/2015

Từ 8h30 đến 11h30

Thống nhất về chương trình,kế hoạch thẩm định  và kiểm tra nội nghiệp kết quả điều tra rừng tại thôn 3 xã An Nghĩa huyện An Lão

 

Văn phòng UBND huyện An Lão

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW,

BQLDA Tỉnh;

Đại diện UBND huyện,

chủ rừng,

 đại diện UBND xã và

Đơn vị tư vấn

Từ 1h30 đến 17h30

Thẩm định kết quả điều tra rừng tại hiện trường

Hiện trường điều tra rừng thôn 3 xã An Nghĩa

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW,

BQLDA Tỉnh;

 Đại diện UBND huyện,

chủ rừng, đại diện UBND xã

và Đơn vị tư vấn

 

 

9

Ngày 11/3/2015

Từ 8h30 đến 11h30

Thống nhất kết quả và làm biên bản thẩm định

Văn phòng UBND xã An Nghĩa huyện An Lão

Tổ thâm định

Đại diện BQLDATW,

 BQLDA Tỉnh,huyện;

Đại diện UBND huyện,

 chủ rừng, đại diện UBND xã

và Đơn vị tư vấn

10

Ngày 12/3/2015

 

Doàn di chuyển về Hà Nội

 

Đại diện BQLDATW,

Đơn vị tư vấn

 

 1. Lễ bàn giao rừng
 1.  

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham gia

 1.  
 1.  

Lễ bàn giao rừng

UBND xã An Nghĩa

Đại diện các ban ngành tại huyện, xã, và đại diện Hộ gia đình thôn

 1.  
 1.  

Lễ bàn giao rừng

UBND xã Ba Bích

Đại diện các ban ngành tại huyện, xã, và đại diện Hộ gia đình thôn

 1.  
 1.  

Lễ bàn giao rừng

UBND xã  Vĩnh Hiệp

Đại diện các ban ngành tại huyện, xã, và đại diện Hộ gia đình thôn

 1.  
 1.  

Lễ bàn giao rừng

UBND xã Đak Mang

Đại diện các ban ngành tại huyện, xã, và đại diện Hộ gia đình thôn

 

 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 

Số TT

Sản phẩm, báo cáo

Số lượng và ĐVT

1

Báo cáo khởi động

01 bản

2

Quyết định thành lập hội đồng giao rừng

Mỗi mô hình 2QĐ

3

Bản đồ xác định ranh giới rừng cộng đồng

Mỗi mô hình

 6 bản

4

Báo cáo đánh giá kết quả điều tra tài nguyên rừng cùng bảng biểu kèm theo

Mỗi mô hình

6 bản

5

Hồ sơ giao rừng cho cộng đồng

Mỗi mô hình

6 bộ

6

Phương án giao rừng & kế hoạch quản lý rừng 5 năm & hàng năm

Mỗi mô hình

6 bản

7

Bản đồ hiện trạng rừng & bản đồ quy hoạch rừng thông tin bản đồ GIS hệ quy chiếu VN2000 tỷ lệ 1:10.000

Mỗi loại bản đồ 6 bộ/ MH

8

Quyết định giao rừng cộng đồng

Mỗi mô hình

 6 QĐ

9

Biên bản bàn giao rừng cho cộng đồng

Mỗi mô hình

6 bản

 

 

 1. KẾT LUẬN
 • Có 4 mô hình rừng cộng đồng được thực hiện như sau:

+ Mô hình rừng cộng đồng liên thôn xã Đak Mang – Hoài Ân – Bình Định

+ Mô hình rừng cộng đồng dân cư thôn Hà Ri- xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Thạnh- Bình Định

+ Mô hình rừng cộng đồng dân cư thôn 3 xã An Nghĩa- An Lão- Bình Định

+ Mô hình rừng cộng đồng dân cư thôn Đồng Vào và Nước Đang  xã Ba Bích – Ba Tơ- Quảng Ngãi

 • Tổng diện tích bàn giao cho cộng đồng là: 2.122,63 ha.
 • Người dân tại các thôn xây dựng mô hình rừng cộng đồng tham gia mô hình tích cực