Trang Chủ DỰ ÁN Xây dựng biểu sản lượng cho tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An

Xây dựng biểu sản lượng cho tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An

Tên nhiệm vụ: Cung cấp dịch vụ tư vấn: “ Xây dựng biểu sản lượng cho tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An”

Tên khách hàng: Ban quản lý dự án quan hệ đối tác người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp(3PAD)

Mô tả dự án:

  • Dự án Hỗ trợ kỹ thuật do TFF tài trợ: Nhằm hỗ trợ dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp quản lý bền vững các khu rừng trồng của hộ dân và rừng cộng đồng do dự án FSDP thiết lập.
  • Vốn đầu tư của dự án

Tổng vốn của dự án: 453.223  EUR  

  • Mục tiêu cụ thể:

     - Đánh giá chính sách đầu tư, quy định, hướng dẫn và những bài học thu được liên quan đến trồng rừng hộ gia đình, giao đất của dự án FSDP đang áp dụng nhằm đưa ra những đề xuất cải tiến. Đánh giá tình hình phát triển thị trường lâm sản trong vùng dự án để thu hút, hỗ trợ, điều tiết nhằm khuyến khích các chủ rừng có qui mô nhỏ tham gia trồng rừng sản xuất.

- Tăng cường năng lực của các hộ dân thông qua các biện pháp khuyến khích tính chủ động của người dân trong quá trình tham gia và ra quyết định về đầu tư và quản lý rừng trồng.

- Tăng cường năng lực, kỹ thuật và kinh doanh cho các chủ rừng trồng để giúp họ sử dụng công nghệ trồng rừng tốt nhất và hiệu quả nhất.

- Hỗ trợ Xây dựng một số mô hình quản lý rừng bền vững dựa vào cộng đồng nhằm thông qua những mô hình này để tiếp tục nghiên cứu chính sách và phương thức đầu tư mang lại hiệu quả tốt hơn.

- Hoàn thiện hệ thống giám sát đánh giá vận hành hiệu quả.

Mô tả dịch vụ thực tế cung cấp trong phạm vi nhiệm vụ:

  • Xây dựng đề cương kỹ thuật và tính toán số ô tiêu chuẩn cần điều tra
  • Khảo sát hiện trường, chọn điểm điều tra dựa trên các tiêu chí : Lập địa và cấp tuổi
  • Điều tra lập địa, phân tích mẫu đất: Điều tra, đánh giá phân loại lâm phần rừng trồng cho 3 loài cây được chọn, lấy mẫu đất đủ tiêu chuẩn và tiến hành phân tích trong phòng thí nghiệm.
  • Điều tra tại hiện trường: Trên các địa điểm đã lựa chọn  tiến hành điều tra về các chỉ tiêu sinh trưởng: D1.3, Hvn, Dt, mật độ…bằng 2 phương pháp: Ô tiêu chuẩn tạm thời và giải tích cây tiêu chuẩn.
  • Xử lý số liệu, xây dựng các mô hình sinh trưởng và các tương quan, xây dựng hệ thống bảng biểu kinh doanh.