Trang Chủ DỰ ÁN Xây dựng mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Xây dựng mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Xây dựng mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng, hộ gia đình và trồng rừng làm giàu bằng các loại cây gỗ lớn.

I) Mục tiêu của dự án

- Điều tra, khảo sát xác định địa điểm và tổ chức thực hiện mô hình về quản lý rừng dựa vào cộng đồng, hộ gia đính.

- Xác định và lựa chọn loài cây trồng giầu rừng bằng các loài cây gỗ lớn phù hợp với khí hậu và lập địa của khu rừng như Lim Xanh, Giẻ đỏ, Giổi, Lát, Muồng V...

- Tổ chức hội thảo đánh giá và tuyên truyền để nhân rộng mô hình

II. Các dịch vụ tư vấn công ty đã cung cấp.

- Điều tra, khảo sát tại 3 huyện vùng dự án để lựa chọn được 3 địa điểm thực hiện 3 mô hình về quản lý rừng dựa vào cộng đồng, hộ gia đình và trồng làm giầu rừng bằng các loài cây gỗ lớn.

- Khảo sát và đánh giá hiện trạng, lựa chọn ra được 3 điểm thực hiện mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng, hộ gia đình(Bao gồm xác định tổ thành loài cây và đưa ra cơ cấu loài cây trồng làm giầu rừng cần thực hiện).

- Tổ chức thực hiện 3 mô hình về quản lý rừng dựa vào cộng đồng, hộ gia đình và trồng làm giầu rừng bằng các loài cây gỗ lớn bao gồm

+Tổ chức họp dân để thống nhất cách quản lý rừng cồng đồng

+ Thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng.

+ Xây dựng hương ước quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng.

+ Tập huấn kỹ thuật trồng làm giầu rừng bằng các loài cây gỗ lớn

+ Hỗ trợ giống cây gỗ lớn như Lim, giổi, lát v... để trồng làm giầu rừng   ( diện tích trồng làm giầu rừng khoảng 10ha/mô hình)

 + Hướng dẫn và theo dõi mô hình định kỳ.

 + Tổng kết, đánh giá, và khuyến cáo nhân rộng.

 Đối với mô hình lựa chọn là rừng cá nhân, hộ gia đình.

 + Tổ chức họp các hộ tham gia mô hình để thống nhất cách thực hiện và làm cam kết thực hiện, bảo vệ, duy trì mô hình.

 + Tập huấn kỹ thuật trồng làm giầu rừng bằng các loài cây gỗ lớn

 + Hỗ trợ giống cây gỗ lớn như Lim, giổi, lát v... để trồng làm giầu rừng  

  + Hướng dẫn và theo dõi mô hình định kỳ.

  + Tổng kết, đánh giá, và khuyến cáo nhân rộng