Trang Chủ DỰ ÁN Kiểm nghiệm và khuyến khích lựa chọn về quản lý đất dốc, quản lý rừng bền vững

Kiểm nghiệm và khuyến khích lựa chọn về quản lý đất dốc, quản lý rừng bền vững

Hợp đồng số Hợp đồng số 16/HĐTV – BQLDA: “Kiểm nghiệm và khuyến khích các lựa chọn về quản lý đất dốc, quản lý rừng bền vững”

Tên nhiệm vụ: Cung cấp dịch vụ tư vấn: “ Kiểm nghiệm và khuyến khích các lựa chọn sáng tạo về quản lý đất dốc, quản lý rừng bền vững”

Tên khách hàng: Ban quản lý dự án quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp(3PAD)

Mô tả dự án:

 • Dự án quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp Bắc Kạn (3PAD), được tài trợ bởi quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD)
 • Mục tiêu dự án:
 • Nhằm hướng tới xóa đói, giảm nghèo bền vững, công bằng và cải thiện sinh kế cho những người nghèo khu vực miền núi tỉnh Bắc Kạn.
 • Mục tiêu khởi động đối với sự can thiệp của dự án là: Phân loại đất lâm nghiệp, sử dụng đất, cũng như phân bổ quyền sử dụng đất cho những hộ nghèo; Chuyển đổi hình thức sinh kế theo hướng hệ thống nông nghiệp hàng hóa với việc tạo ra một thị trường hàng hóa nông nghiệp hài hòa; Phát triển hệ thóng bảo vệ và abor tồn xã hội, hệ sinh thái và kinh tế đất dốc.
 • Mô tả dịch vụ thực tế cung cấp trong phạm vi nhiệm vụ:

  • Điều tra khảo sát  bao gồm: điều tra tài nguyên rừng, lập địa, thu thập các số liệu cơ bản về khí hậu, thời tiết, trình độ dân trí… nhằm lựa chọn địa điểm xây dựng 2 mô hình rừng cộng đồng mang lại hiệu quả nhất.
  • Xây dựng 2 mô hình về quản lý rừng bền vững dựa vào cộng đồng, kết hợp với xúc tiến tái sinh rừng và phát triển sinh kế bằng việc trồng rừng, trồng cây lâm sản ngoài gỗ.
  • Xây dựng hương ước quản lý bền vững mô hình rừng cộng đồng đã xây dựng.
  • Khảo sát, đánh giá thực địa, báo cáo về hiện trạng trước khi lựa chọn 2 điểm để thực hiện 2 mô hình về quản lý hệ thống canh tác đất dốc bền vững thông qua trồng cây thức ăn gia súc cải tạo đất, chống xói mòn.
  • Tổ chức thực hiện xây dựng 2 mô hình về quản lý hệ thống canh tác đất dốc bền vững thông qua trồng cây thức ăn gia súc cải tạo đất.
  • Đánh giá kết quả và đưa ra những khuyến nghị về từng mô hình cho các đối tượng trong khu vực
  Tổ chức các cuộc hội thảo cho từng mô hình trong khu vực miền Bắc nhằm đưa kết quả của từng mô hình nhân rộng vào thực tế cho người dân.