Trang Chủ DỰ ÁN Hỗ trợ hoạt động giao rừng tại hiện trường thôn Mới, thôn Cát, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Hỗ trợ hoạt động giao rừng tại hiện trường thôn Mới, thôn Cát, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Tên nhiệm vụ: Cung cấp dịch vụ tư vấn: “Hỗ trợ hoạt động giao rừng tại hiện trường thôn Mới, thôn Cát, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Tên khách hàng: Ban quản lý các dự án lâm nghiệp – Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam FCPF

Mô tả dự án:

  • Tên dự án: “ “ Hỗ trợ hoạt động giao rừng tại hiện trường thôn Mới, thôn Cát, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”.
  • Nhà tài trợ: Quỹ đối tác cac-bon trong lâm nghiệp (FCPF) tài trợ thông qua The Word Bank
  • Mục tiêu dịch vụ tư vấn: Thực hiện các hoạt động tại hiện trường bao gồm: Đo vẽ và thiết kế, biên tập bản đồ và xây dựng hồ sơ giao 600ha rừng tại thôn Mới và thôn Cát xã Hướng Sơn. Xây dựng phương án giao rừng, điều tra tài nguyên rừng và xây dựng kế hoạch quản lý rừng 5 năm và hàng năm trên diện tích rừng được giao, giúp cho cộng đồng có thể tự quản lý kinh doanh rừng một cách bền vững. Giao rừng cho cộng đồng, hộ gia đình Thôn Mới, Cát nhằm khẳng định chủ sở hữu với rừng và đất rừng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ thủy điện Rào Quán và tiến tới thực hiện thị trường Cacbon.
  • Thời gian thực hiện dự án: 5 tháng từ 01 tháng 12 năm 2015 đến 30 tháng 4 năm 2016

Mô tả dịch vụ thực tế cung cấp trong phạm vi nhiệm vụ:

Đơn vị tư vấn phối hợp với dự án để thực hiện các công việc với các nội dung chính như sau:

  • Xây dựng phương án giao rừng theo trình tự tuấn thủ khung pháp lý được quy định trong Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy định và thủ tục giao, thuê và giao lại rừng cho các tổ chức, hộ cá nhân và cộng đồng dân cư thôn và Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 về việc hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp; những tài liệu mô tả kỹ thuật kèm theo trong hướng dẫn xât dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng của dự án.
  • Tham mưu cho UBND xã Hướng Sơn, BQL dự án tỉnh Quảng Trị lập tờ trình gửi UBND huyện Hướng Hóa thánh lập tổ công tác thực hiện công tác giao rừng, tổ chức các cuộc họp, hội nghị thẩm định, trình phê duyệt phương án giao rừng
  • Xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết của hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động tại hiện trường( bao gồm từ khâu chuẩn bị, xây dựng phương án giao rừng, điều tra tài nguyên rừng. Đo đạc và xác định ranh giới các lô rừng sẽ giao trên thực địa. Đóng mốc ranh giới tại thực địa, biên tập bản đồ ranh giới lô… in ấn, bàn giao bản đồ và các thành quả khác)
  • Có trách nhiệm thực hiện hoạt động giao rừng đến khi có quyết định giao rừng cho cộng đồng do UBND huyện Hướng Hóa ký và cùng UBND xã Hướng Sơn bàn giao rừng cho cộng đồng ( theo thông tuôs 38/2007/-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).