Trang Chủ DỰ ÁN Điều tra kinh tế xã hội lần 2 và đánh giá tác động dự án

Điều tra kinh tế xã hội lần 2 và đánh giá tác động dự án

Tên nhiệm vụ: Cung cấp dịch vụ tư vấn: “ Điều tra kinh tế xã hội lần 2 và đánh giá tác động dự án

Tên khách hàng: Ban quản lý các dự án lâm nghiệp – Dự án KFW6

 

Mô tả dự án:

 • Tên dự án: “Dự án khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên - Dự án KfW6” BMZ 2000.65.912.
 • Nhà tài trợ: Chính phủ Cộng hoà Liên Bang Đức, thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).
 • Mục tiêu tổng thể: Nâng cao mức sống của người dân chủ yếu dựa vào rừng thông qua tạo việc làm, tăng thu nhập nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều hoà nguồn nước tại các vùng được phục hồi rừng và các khu vực lân cận, điều hoà tiểu khí hậu vùng và tăng tính đa dạng sinh học.
 • Mục tiêu trước mắt: Khôi phục và quản lý bền vững khoảng 21.400 ha diện tích rừng ở những nơi bị đe doạ về sinh thái và quản lý bền vững khoảng 3.500 ha rừng thứ sinh góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tạo việc làm cho khoảng 15.000 hộ nông dân, đảm bảo thu nhập thường xuyên ổn định cho người dân thông qua việc tạo ra sự đa dạng về sản phẩm rừng.
 • Thời gian thực hiện dự án: 10 năm, từ  năm 2005 đến năm 2014 (bao gồm 7 năm trồng rừng và 3 năm hậu dự  án)
 • Tổng kinh phí dự án là 13,815triệu EURO, trong đó:

+ Viện trợ không hoàn lại của Đức là: 9,715 triệu EURO

+ Vốn đối ứng của phía Việt Nam: 4,1 triệu EURO

Vốn đối ứng của các tỉnh do UBND các tỉnh dự án cấp. Riêng phần vốn đối ứng của Ban quản lý dự án Trung ương do Bộ NN& PTNT cấp.

Mô tả dịch vụ thực tế cung cấp  trong phạm vi nhiệm vụ:

Đơn vị tư vấn phối hợp với dự án để thực hiện các công việc với các nội dung chính như sau:

 • Xây dựng Đề cương chi tiết kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện, chủ đề nhằm đảm bảo quá trình thực hiện thành công, đúng tiến độ và phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị Tư vấn với các cấp quản lý dự án. Bản Đề cương chi tiết được Ban điều phối Dự án phát triển ngành lâm nghiệp đồng ý về mặt chuyên môn. 
 • Xây dựng các tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện dự án và hiệu quả về tác động kinh tế, xã hội, môi trường trên cơ sở các tuân thủ theo các quy định Nhà nước Việt Nam và của Nhà Tài trợ Ngân hàng Thế Giới (WB).
 • Tiến hành thu thập số liệu, điều tra, khảo sát hiện trường thực trạng việc thực hiện dự án Trung ương đến tỉnh, huyện, xã và các hộ trồng rừng và các đơn vị, cá nhân cần thiết liên quan; Tổng hợp phân tích các số liệu điều tra thu thập.
 • Đánh giá kết quả thực hiện dự án:
 • Thu thập các số liệu về kết quả thực hiện các hợp phần của dự án (3 hợp phần trừ hợp phần bảo tồn).
 • Đánh giá các kết quả đầu ra đạt được của dự án (kể và về khối lượng và chất lượng) so với mục tiêu thiết kế dự án (khung logic), tìm hiểu nguyên nhân của những thành công và thất bại từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục để thực hiện tốt giai đoạn 2 của dự án.
 •  Đánh giá tác động kinh tế:
 • Nghiên cứu vấn đề sự thay đổi cơ cấu cây trồng.
 • Đánh giá hiệu quả kinh tế rừng trồng các hộ dân trồng rừng
 • Đánh giá hiệu quả chính sách đầu tư hỗ trợ vốn tín dụng cho các hộ dân trồng rừng của dự án.
 • Nghiên cứu cơ cấu thu nhập và chi phí của hộ gia đình tham gia trồng rừng cho dự án.
 • Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống các hộ gia đình tham gia trồng rừng cho dự án.
 • Nghiên cứu sự đóng góp của dự án vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại các xã dự án.
 • Đánh giá tác động xã hội:
 • Nghiên cứu tác động của dự án tới nhận thức của người dân trong việc trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ rừng, kinh doanh, phát triển rừng bền vững.
 • Nghiên cứu tác động của dự án tới nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.
 • Nghiên cứu tác động về giới, dân tộc thiểu số trong công tác lập kế hoạch và thực thi các hoạt động dự án.
 • Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong việc thực hiện dự án (tập chung vào các lĩnh vực thành lập nhóm nông dân trồng rừng và cấp chứng chỉ rừng trồng theo nhóm).
 • Nghiên cứu sự tăng cường năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ dự án.
 • Đánh giá tác động môi trường:
 • Môi trường đất: Tác động của dự án đến vấn đề chống xói mòn, bảo vệ đất…
 • Môi trường nước: Tác động của dự án đến chất lượng nước, khả năng cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.
 • Đa dạng sinh học: Tác động của dự án đến đa dạng sinh học trong vùng dự án.
 • Ngoài ra, cần xem xét về diện tích rừng được che phủ và có tác động đến tiểu khí hậu trong vùng.
 • Đưa ra những giải pháp cho các hoạt động của dự án để nhân rộng, nâng cao những tác động tích cực và giảm thiểu những tác động chưa tích cực.
 • Báo cáo cuối cùng đánh giá tác động hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường các giải pháp nâng cao tính bền vững của Dự án phát triển Lâm nghiệp.