Trang Chủ DỰ ÁN Đánh giá tác động dự án

Đánh giá tác động dự án

Tên nhiệm vụ: Cung cấp dịch vụ tư vấn: “ Đánh giá tác động dự án”

Tên khách hàng: Ban quản lý các dự án lâm nghiệp – Dự án phát triển ngành lâm nghiệp

 

Mô tả dự án:

 • Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (FSDP) được đồng tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng thế giới, Chính phủ Hà Lan, Phần Lan, Quỹ Môi trường toàn cầu và Liên minh Châu Âu với tổng số tiền xấp xỉ 75 triệu USD.
 • Mục tiêu chính của FSDP là quản lý rừng trồng sản xuất bền vững và hiệu quả, bảo tồn sự đa dạng sinh học tại các khu rừng đặc dụng, tăng cường đóng góp của ngành lâm nghiệp vào công cuộc xóa đói

giảm nghèo tại Việt Nam và bảo vệ môi trường toàn cầu bằng các gói tín dụng hấp dẫn và hoạt động tư vấn kỹ thuật cho các hộ gia đình địa phương nghèo để trồng rừng trên diện tích khoảng 56.000 ha tại 4 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định trong thời gian 6 năm của dự án.

Mô tả dịch vụ thực tế cung cấp trong phạm vi nhiệm vụ:

Đơn vị tư vấn phối hợp với dự án để thực hiện các công việc với các nội dung chính như sau:

 • Xây dựng Đề cương chi tiết kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện, chủ đề nhằm đảm bảo quá trình thực hiện thành công, đúng tiến độ và phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị Tư vấn với các cấp quản lý dự án. Bản Đề cương chi tiết được Ban điều phối Dự án phát triển ngành lâm nghiệp đồng ý về mặt chuyên môn. 
 • Tiến hành thu thập số liệu, điều tra, khảo sát hiện trường về các vấn đề môi trường (các chỉ tiêu môi trường); các tiêu chí về sinh trưởng phát triển của rừng trồng và các mô hình kết hợp được thực hiện bởi nguồn vốn của dự án nhằm xác định các tác động của dự án tới môi trường. Tổng hợp phân tích các số liệu điều tra thu thập.
 • Xây dựng các tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện dự án và hiệu quả về tác động kinh tế, xã hội, môi trường trên cơ sở các tuân thủ theo các quy định Nhà nước Việt Nam và của Nhà Tài trợ Ngân hàng Thế Giới (WB).
 • Đánh giá kết quả thực hiện dự án:
 • Thu thập các số liệu về kết quả thực hiện các hợp phần của dự án (3 hợp phần trừ hợp phần bảo tồn).
 • Đánh giá các kết quả đầu ra đạt được của dự án (kể và về khối lượng và chất lượng) so với mục tiêu thiết kế dự án (khung logic), tìm hiểu nguyên nhân của những thành công và thất bại từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục để thực hiện tốt giai đoạn 2 của dự án.
 •  Đánh giá tác động kinh tế:
 • Nghiên cứu vấn đề sự thay đổi cơ cấu cây trồng.
 • Đánh giá hiệu quả kinh tế rừng trồng các hộ dân trồng rừng
 • Đánh giá hiệu quả chính sách đầu tư hỗ trợ vốn tín dụng cho các hộ dân trồng rừng của dự án.
 • Nghiên cứu cơ cấu thu nhập và chi phí của hộ gia đình tham gia trồng rừng cho dự án.
 • Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống các hộ gia đình tham gia trồng rừng cho dự án.
 • Nghiên cứu sự đóng góp của dự án vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại các xã dự án.
 • Đánh giá tác động xã hội:
 • Nghiên cứu tác động của dự án tới nhận thức của người dân trong việc trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ rừng, kinh doanh, phát triển rừng bền vững.
 • Nghiên cứu tác động của dự án tới nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.
 • Nghiên cứu tác động về giới, dân tộc thiểu số trong công tác lập kế hoạch và thực thi các hoạt động dự án.
 • Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong việc thực hiện dự án (tập chung vào các lĩnh vực thành lập nhóm nông dân trồng rừng và cấp chứng chỉ rừng trồng theo nhóm).
 • Nghiên cứu sự tăng cường năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ dự án.
 • Đánh giá tác động môi trường:

Nghiên cứu vấn đề tác động môi trường sống của người dân trong vùng dự án

 • Môi trường đất: Tác động của dự án đến vấn đề chống xói mòn, bảo vệ đất…
 • Môi trường nước: Tác động của dự án đến chất lượng nước, khả năng cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.
 • Đa dạng sinh học: Tác động của dự án đến đa dạng sinh học trong vùng dự án.
 • Ngoài ra, cần xem xét về diện tích rừng được che phủ và có tác động đến tiểu khí hậu trong vùng.
 • Đưa ra những giải pháp cho các hoạt động của dự án để nhân rộng, nâng cao những tác động tích cực và giảm thiểu những tác động chưa tích cực.
 • Báo cáo cuối cùng đánh giá tác động hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường các giải pháp nâng cao tính bền vững của Dự án phát triển Lâm nghiệp.