Trang Chủ DỰ ÁN Đánh giá cuối cùng kết quả thực hiện dự án

Đánh giá cuối cùng kết quả thực hiện dự án

Tên nhiệm vụ: “ Đánh giá cuối cùng kết quả thực hiện dự án”

Tên khách hàng: Ban Quản lý dự án  Lâm Nghiệp – Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp-FSDP 

Mô tả dự án:

  • Chính phủ Việt Nam và The World Bank đã và đang tài trợ cho dự án Phát triển ngành Lâm Nghiệp. Nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đưa ra những bài học có được từ việc thực hiện các dự án đến các cấp hoạch định chính sách.
  • Vốn đầu tư của dự án : 2.485.662.850 VND

Mục tiêu: Mục tiêu phát triển của dự án (PDO) là … “Để đạt được quản lý bền vững rừng trồng và bảo tồn đa dạng sinh học trong các khu rừng đặc dụng..” Vì đây là tiền đề cơ bản cho dự án, nhóm nghiên cứu nên xem xét như thế nào về kết quả và ác động của dự án liên quan đến mục tiêu này. Theo PAD, mục tiêu này sẽ đạt được bằng cách cải thiện môi trường cho phát triển lâm nghiệp bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học; cung cấp các gói tín dụng hấp dẫn cho các hộ nông dân chủ yếu là người nghèo để trồng và kinh doanh rừng một cách bền vững, để tạo thêm thu nhập và việc làm; cung cấp các khoản tài trợ cạnhtranh nhỏ để quản lý hiệu quả rừng trồng, đặc biệt ưu tien rừng đặc dụng có tầm quan trọng quốc tế; và nâng cao năng lực của các đối tác địa phương trong khu vực, các cấp tỉnh, huyện để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cần thiết và để giám sát và đánh giá tác động và kết quả. (Các hoạt động của GÈ của Hợp phần 3 được để cập trong một báo cáo BCR và ICR riêng).

Mô tả dịch vụ thực tế cung cấp  trong phạm vi nhiệm vụ:

  • Xây dựng Đề cương chi tiết kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện, chủ đề nhằm đảm bảo quá trình thực hiện đúng tiến độ và phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị tư vẫn với các cấp quản lý dự án.
  • Xây dựng các tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện dự án và hiệu quả về tác động kinh tế, xã hội, môi trường trên cơ sở các tuân thủ theo quy định Nhà nước Việt Nam và của nhà tài trợ Ngân hàng thế giới (WB).
  • Tiến hành thu thâp số liệu, điều tra, khảo sát hiện trường thực trạng việc thực hiện dự án trung ương đến tỉnh, huyện, xã và các hộ trồng rừng và các đơn vị, cá nhân cần thiết liên quan; Tổng hợp phân tích các số liệu điều tra thu thập.
  • Đánh giá kết quả thực hiện dự án, thu thập các số liệu về kết quả đợt thực hiện các hợp phần của dự án. Đánh giá các kết quả đầu ra đạt được của dự án (kể cả về định tính và định lượng) so với mục tiêu thiết kế dự án (khung logic), tìm hiểu nguyên nhân của những thành công và thất bại từ đố đúc rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục trong tương lai.Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường khu vực dự án.